Ecaprog: Veiligheidsfiche of Msds gepersonaliseerd formaat

De onderstaand msds- of veiligheidsfiche is enkel een voorbeeld van hoe het formaat van de standaard veiligheidsfiche, zoals deze door het Ecaprog programma wordt gegenereerd, kan worden aangepast.

De aangekochte uitbreiding omvat het door ons opmaken, in onderling overleg en rekening houdend met de bedrijfsstijl, van het Ecaprogformaat.

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD
DISSOLVANT
Revisie datum: 21/07/2004 - Vervangt: 02/08/2003
VERANTWOORDELIJKE VERDELER:
Fictief
Parklaan 221
2000 Antwerpen 1
Tel:03.000.00.00
Fax:03.000.00.00
ecaprog-voorbeeld-logo-msds
Tel noodgevallen BelgiŽ: 070.245.245
Tel noodgevallen wereldwijd: XX32.70.245.245

1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT:

Productidentificatie : vloeibaar preparaat
Aard product : cosmetisch preparaat
Gebruiksconcentraties : 100 %

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE GEVAARLIJKE BESTANDDELEN:

Gevaarlijk bestanddeel % Symbool R-Zinnen CAS Nr. EINECS Nr.
Ethylacetaat 50 - 100
F, Xi
11-36-66-67 141-78-6 205-500-4 

3. RISICO'S:

Dit is een gevaarlijk preparaat met volgende risico's : Licht ontvlambaar. Irriterend voor de ogen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken

4. EERSTEHULP MAATREGELEN:

Steeds zo spoedig mogelijk medisch advies inwinnen in geval van ernstige of aanhoudende stoornissen.
Huid contact : verontreinigde kleding uittrekken, eerst spoelen met veel water, dan zonodig naar arts vervoeren
Oog contact : eerst spoelen met veel water, dan naar arts vervoeren
Inslikken : mond laten spoelen, GEEN braken opwekken en naar ziekenhuis vervoeren
Inademing : Bij ernstige of aanhoudende stoornissen: frisse lucht, rust en arts waarschuwen

5. BRANDBESTRIJDINGS MAATREGELEN:

Blusmiddelen : verneveld water, poeder, schuim, CO2
Te mijden blusmiddelen : geen
Speciale voorzorgsmaatregelen bij brand : geen

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN HET PRODUCT:

Preventieve maatregelen : bewaren in goed gesloten verpakking, buiten bereik van kinderen houden
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : niet eten, drinken of roken tijdens het werk
Milieu voorzorgsmaatregelen : niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen
Maatregelen bij lekkages : laten opzuigen door absoberend materiaal

7. HANTERING EN OPSLAG:

Speciale voorzorgsmaatregelen bij de opslag en de behandeling : bewaren in een goed gesloten verpakking in een gesloten, vorstvrije, geventileerde ruimte
Te vermijden verpakkingsmateriaal : plastic
Preventieve maatregelen : voorzichtig behandelen om lekkages te vermijden

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING:

Inhalatie bescherming : geen
Huid bescherming : handschoenen, chemisch bestendig
Oogbescherming : bril
Overige bescherming : beschermende kledij
Hierna de opsomming van in rubriek 2 vermelde gevaarlijke bestanddelen waarvan de TLV waarden bekend zijn:

Ethylacetaat  1461 mg/m≥,
k08k4-ecaprog-msds-bescherming-kleding k08k2-ecaprog-msds-bescherming-handschoenen k08k1-ecaprog-msds-bescherming-bril

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN:

Smeltpunt/smelttraject, ºC : < -20
Kookpunt/kooktraject, ºC : 77
pH : /
pH 1% verdund in water : /
Dampspanning/20ºC,Pa : 24700
Relatieve dichtheid/20ºC : /
Fysische toestand/20ºC : vloeibaar
Vlampunt, ºC : -4
Zelfontbranding,ºC : 535
Wateroplosbaarheid : onoplosbaar
Geur : kenmerkend
Dynamische viscositeit, mPa.s/20ºC : /
Kinematische viscositeit, mm²/s/20ºC :
Kinematische viscositeit, mm²/s/40ºC :

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT:

Gevaarlijke reactie : oxidatie middelen
Te vermijden omstandigheden : gescheiden van oxidatie middelen houden

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE:

Van het preparaat zelf: niet van toepassing onder huidige EEG preparaten richtlijn
Algemene informatie: zie bij ingrediŽnten onder rubriek 2
Berekende acute toxiciteit, LD50 oraal rat: > 2000 mg/kg

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE:

Van het preparaat zelf : niet van toepassing onder huidige EEG preparaten richtlijn
Algemene informatie : zie bij ingrediŽnten onder rubriek 2
Biologische afbreekbaarheid : niet van toepassing onder huidige EEG preparaten richtlijn

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING:

Lozing is niet toegelaten via riolering daar dit produkt meer dan 10 % organische oplosmiddelen bevat.
Verwijdering dient te gebeuren door bevoegde diensten. Eventuele richtlijnen van de plaatselijke overheid dienen steeds nageleefd te worden.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER:

ADR:
Classificatie : 3, II k00k2-ecaprog-msds-vervoer-brandbaar
Identificatie nummer van het gevaar : 33
Identificatie nummer van de stof : UN 1993, Brandbare vloeistof, n.e.g., mengsel met ethylacetaat, 3, II
Etiketten : 3

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE:

Symbolen:
  k15f-ecaprog-msds-symbool-licht-ontvlambaar k15xi-ecaprog-msds-symbool-irriterend
  Licht ontvlambaar Irriterend

Risicozinnen

R11 Licht ontvlambaar.
R36 Irriterend voor de ogen.
R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken

Veiligheidszinnen

S2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
S24 Aanraking met de huid vermijden.
S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Bevat

/

16. OVERIGE INFORMATIE:

Risico's verbonden aan het preparaat en zijn samenstellende gevaarlijke stoffen:

Reden van herziening, wijzigingen in volgende rubrieken: /

Dit veiligheids informatie blad is opgesteld conform aan de EEG richtlijnen. Zij is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

MSDS referentie nummer: ECM-101856-NL 05E


Standaardmodel van een veiligheidsfiche zoals deze door de Ecaprog software wordt gegenereerd.
Deze site: home | software | hardware | StepBusiness | linken Our software: Sitestepper | site map | disclaimer
Deze site:© E.De.L.Com bvba - 1998-2017. Contacteer ons :via email
Lambrechtshoekenlaan 211 - 2170 Merksem (Antwerpen) - België
tel:+32-3-541 77 24 - gsm:+32-475-81 67 83.
OndernNr: BTW BE 0460.974.682 - RPR Antwerpen
Laatste wijziging op:
13-sep-2017 - 18:06:48
StepGen - 4.1.4.11043.
Info? Sitestepper